Jdi na obsah Jdi na menu
 


průkazy energetické náročnosti budov

08.01.2013

A co takhle  "Energie, síla vlastního domova a jeho okolí?" To by byla tvořivost a hlavně by se lépe žilo....   viz. feng shuj

 

06.01.2013

Průkaz energetické náročnosti

 

5. V § 2 odst. 1 písmena m) a n) znějí:
„m) průkazem energetické náročnosti je dokument, který
obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti
budovy nebo ucelené části budovy,

n)
energetickým auditem je písemná zpráva obsahující
informace o stávající nebo předpokládané úrovni
využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství,
v průmyslovém postupu a energetických
službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky
a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení
úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti
včetně doporučení k realizaci,“.

 

Snižování energetické náročnosti budov
(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník
povinen plnit požadavky na energetickou náročnost
budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání
žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby
doložit
a) kladným závazným stanoviskem dotčeného
orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou
náročnost budovy na nákladově optimální
úrovni od 1. ledna 2013,

d) průkazem energetické náročnosti budovy posouzení
technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie.

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou
stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků
jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost
budovy podle prováděcího právního předpisu
a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební
povolení nebo ohlášení stavby
, anebo vlastník budovy
nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před
zahájením větší změny dokončené budovy, v případě,
kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či
ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy
na nákladově optimální úrovni pro budovu
nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy
a měněné technické systémy
podle prováděcího
právního předpisu,
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické
proveditelnosti alternativních systémů dodávek
energie podle prováděcího právního předpisu,
c) stanovení doporučených opatření pro snížení
energetické náročnosti budovy podle prováděcího
právního předpisu.


(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy
nebo větší změny dokončené budovy
, při které se
dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti
pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické
systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení
průkazu energetické náročnosti této budovy,
jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
povinni plnit požadavky na energetickou náročnost
budovy podle prováděcího právního předpisu
a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost
pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo
měněné technické systémy
podle prováděcího právního
předpisu; to
doloží kopií dokladů, které se vztahují
k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo
měněným technickým systémům a které jsou povinni
uchovávat 5 let.

 

318
ZÁKON
ze dne 19. července 2012,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze
dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze
dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných
zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic
2001/77/ES a 2003/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze
dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků
na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze
dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných
zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou
energie a v normalizovaných informacích o výrobku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze
dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.“.

 

 

§ 6a
Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné
energie a klimatizačních systémů

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem
nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie
je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5)
povinen
a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných
rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů
a příslušných rozvodů tepelné energie,
b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných
kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie
ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou
podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu
kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti
podle právního předpisu jiného členského
státu Unie.

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se
jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW
je
jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen
a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního
systému,
jejímž výsledkem je písemná zpráva
o kontrole klimatizačního systému,
b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního
systému ministerstvu nebo Státní energetické
inspekci,
c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou
podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu
kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti
podle právního předpisu jiného členského
státu Unie.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 21950
Měsíc: 255
Den: 7