Jdi na obsah Jdi na menu
 


II.pilíř důchodové reformy

Finanční poradenství

05.01.2013

Důchodové spoření nebo-li II.pilíř důchodové reformy

 

05.01.2012 

Prosili jste mě přátelé o můj vlastní názor na důchodové spoření a v tomto článku ho máte doslova. Ptáte se, zdá bych do důch.spoření nebo-li do II.pilíře šla a zde máte mou odpověď.

Nikdy bych do něj nešla!!!

Proč?

1. Níže uvedeno v článku. Vklady na penzijních fondech nejsou nijak jištěny a snadno o vaš vklad můžete přijít. Necítím ve svých úsporách bezpečí, postrádám ho.

http://www.novinky.cz/finance/287421-krach-banky-vase-penize-neohrozi-krach-penzijniho-fondu-vsak-ano.html

2. Už jen produkt zvaný penzijní připojištění, produkt dobrovolného spoření nebo-li produkt III.pilíře. Je to stejné. Jsou to přece penzijní fondy. Stát si diktuje podmínky, mění a ubírá, pokud přidá, tak jen na úkor něčeho. Nedá jistotu ani stálost, stále jen upravuje, tak jak sám potřebuje a jak se mu to hodí.

3. Vzbuzuje ve mě nedůvěru a vyvolává obavy.

4. Nechci podporovat stát a být nim manipulována, přizpůsobovat se i tam, kde vůbec nemusím. Nahrávat státu a jít slepě ve stadu jeho oveček. Být bez svého názoru, nic se neučit a nevědět, kde lépe investovat a jen věřít, že by chtěl stát pro mě to nejlepší.

5. Nechci investovat v penzijních fondech do českých dluhopisů. Do něčeho, co je pod inflací Českého státu- 3,4%. Koukněte sami na výpis z penzijních fondů, jak hospodáří!!!

4. Já chci doživotní rentu i menší, mít finance kdykoliv k dispozici, vždy přehledné. Chci, aby pracovaly a přitom se sama rozhodovat, diverzifikovat a hlavně mít je v bezpečí! Žádná důchodová reforma ani produkt, jako je penzijní připoj.mi to nikdy neumožní.

 


Penzijní společnost
Investiční správu ve fázi akumulace finančních prostředků budou provádět ve II.
pilíři penzijní společnosti. Předpokládá se, že je budou tvořit především
transformované současné penzijní fondy. Možný však bude i vstup nových subjektů.
Penzijní společnosti budou mít povinnost získat pro tuto činnost zvláštní licenci,
kterou bude udělovat ČNB. Každá penzijní společnost bude povinně nabízet čtyři důchodové fondy lišící se investičními limity, strukturou spravovaného portfolia a s tím spojeným rizikem.

Bude se jednat o fond státních dluhopisů, konzervativní,
vyvážený a dynamický fond. Fond státních dluhopisů bude investovat výhradně do státních dluhopisů České republiky, případně do přesně určených dluhopisů dalších
zemí Evropské unie nebo OECD. Ostatní fondy budou investovat do širšího spektra
instrumentů dle tzv. investičních limitů stanovených zákonem.


Centrální registr smluv
Pro fungování II. pilíře bude třeba přesně vést všechny relevantní údaje týkající
se účasti na důchodovém spoření, jejího vzniku a zániku, jednotlivých účastníků a
jimi uzavíraných smluv o důchodovém spoření s penzijními společnostmi a dále i o
pojistných smlouvách o pojištění důchodů. Pro tento účel bude vytvořen Centrální
registr smluv, jehož správcem bude Generální finanční ředitelství, které bude
nejvyšším orgánem Finanční správy České republiky.

Vznik účasti ve II. pilíři
Možnost rozhodnout se o účasti ve II. pilíři budou mít osoby starší 18 let s výjimkou těch, kterým už byl přiznán starobní důchod. Mladším ročníkům bude
umožněno vstoupit kdykoli do konce roku, v němž dosáhli 35 let věku. Pokud bude
zájemce o účast v době spuštění II. pilíře starší než 35 let, bude muset své rozhodnutí učinit během prvního pololetí roku 2013.
Uvedené pravidlo platí pro ty, kteří budou v lednu 2013 aktivní na trhu práce,
resp. budou sami platit (OSVČ) nebo za ně bude zaměstnavatel odvádět pojistné na
důchodové pojištění do I. pilíře. I když nebude v některých případech tento
předpoklad naplněn, například u rodičů na rodičovské dovolené, osob zdržujících se v zahraničí, nezaměstnaných, nebude uplynutí lhůty 6 měsíců diskvalifikovat tyto osoby z účasti. V okamžiku, kdy se tyto osoby poprvé po spuštění II. pilíře stanou
poplatníky pojistného na důchodové pojištění do I. pilíře, započne běh 6-ti měsíční
lhůty, během které se budou muset pro účast nebo neúčast ve II. pilíři rozhodnout.
Účast na důchodovém spoření vznikne dnem registrace první smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv.
Penzijní společnost, se kterou klient uzavře smlouvu o důchodovém spoření,
bude povinna neprodleně předat jedno vyhotovení smlouvy Centrálnímu registru
smluv. Ten ověří, zda zájemce o účast splňuje podmínky pro uzavření smlouvy, tedy
zda dodržel stanovenou lhůtu a zda nepobírá starobní důchod. Pokud jsou podmínky
dodrženy, Centrální registr smlouvu zaregistruje, a to k prvnímu dni druhého
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém mu byla
smlouva doručena. O datu registrace bude Centrální registr smluv informovat
penzijní společnost i účastníka. Účastník bude povinen neprodleně sdělit každému svému zaměstnavateli, který za něj odvádí pojistné na důchodové pojištění podle
zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, datum vzniku účasti na důchodovém spoření.


Placení pojistného do II. pilíře
Podpisem smlouvy o důchodovém spoření se účastník zaváže k tomu, že po
zbytek jeho výdělečné činnosti až do přiznání starobního důchodu ze základního
důchodového pojištění (I. pilíře) bude část jeho pojistného odváděna na jeho
individuální účet u penzijní společnosti. Tato část představuje 3 procentní body z celkové sazby pojistného, která je 28 %. Současně se zaváže, že po uvedenou
dobu, bude platit zvýšenou sazbu pojistného, a to o dodatečné 2 procentní body,

které budou rovněž převáděny na jeho individuální účet u penzijní společnosti.
Celkový odvod na důchodové pojištění tak bude 30 % vyměřovacího základu pro
pojistné (21,5 % zaměstnavatel, 8,5 % zaměstnanec), z toho 25 % půjde na státní
důchodové pojištění (I. pilíř) a 5 % na soukromé důchodové spoření (II. pilíř).
Účastníkovi II. pilíře nevzniknou žádné další povinnosti. Zvýšené pojistné (8,5 %) za něj nadále bude odvádět jeho zaměstnavatel správci pojistného, který
následně zajistí poukázání částky odpovídající 5 % (3+2) jeho vyměřovacího základu
příslušné penzijní společnosti. Zaměstnavatel, který bude zaměstnávat účastníky II.
pilíře, bude povinen v jejich případě stanovit pojistné na důchodové pojištění ve
zvýšené výši (o 2 procentní body). Rovněž OSVČ budou nadále poukazovat pojistné
na účet správce pojistného, který zašle příslušnou částku dané penzijní společnosti.
Účastník bude do II. pilíře povinen přispívat jen tehdy, bude-li povinen platit pojistné do I. pilíře, tj. jen tehdy bude-li výdělečně činný a jeho výdělečná činnost
založí jeho účast v I. pilíři. Po dobu, po kterou nebude poplatníkem pojistného do I.
pilíře (nezaměstnanost, péče o dítě, pobyt v zahraničí apod.), nebude povinen (a
zároveň nebude mít ani možnost) platit pojistné do II. pilíře

Strategie spoření
Účastník ve smlouvě o důchodovém spoření určí strategii spoření, kterou může kdykoliv ve spořící době měnit.
Penzijní společnost je povinna účastníkovi nabídnout strategii spoření, kdy se
rozložení prostředků účastníka v jednotlivých důchodových fondech mění v závislosti
na věku účastníka podle předem stanoveného plánu.
Zákon o důchodovém spoření výslovně stanoví, kdy a do jakého fondu bude penzijní společnost povinna prostředky účastníka převést v závislosti na jeho věku.
Zároveň bude penzijní společnost povinna písemně informovat účastníka o převodu,
a to vždy nejpozději 60 dnů přede dnem převodu prostředků. Součástí takové
informace bude i upozornění, že účastník s takovým převodem nemusí souhlasit
včetně rizik spojených s tímto rozhodnutím. Účastník pak bude mít možnost penzijní
společnost písemně požádat o to, aby jeho prostředky nebyly umístěny tak, jak
zákon pro jeho věkovou skupinu doporučuje, ale aby byly ponechány ve stávajícím
důchodovém fondu nebo aby byly převedeny do jiného, než zákonem doporučeného
penzijního fondu. Penzijní společnost musí v takovém případě požadavku účastníka
vyhovět.


Převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti
Účastník může převést své prostředky k jiné penzijní společnosti, pokud
smlouvu o důchodovém spoření vypověděl, nebo uzavřel s penzijní společností
dohodu o skončení smlouvy, a uzavřel další smlouvu o důchodovém spoření. I další
smlouva o důchodovém spoření podléhá registraci v Centrálním registru smluv.


Zánik účasti ve II. pilíři

1. Dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené mezi
účastníkem a pojišťovnou v Centrálním registru smluv.
2. Dnem úmrtí účastníka nebo ke dni právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení účastníka za mrtvého.


Nároky z důchodového spoření
Účastníkovi vzniká dnem, od kterého je mu přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění (z I. pilíře), nárok na převedení jeho prostředků jako úhrady jednorázového pojistného na pojištění důchodu na základě pojistné smlouvy o pojištění důchodu. To znamená, že účastník bude moci použít naspořené
prostředky výhradně pouze k nákupu důchodu u životní pojišťovny. Tou přitom zákon
rozumí pojišťovnu, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat na
území České republiky životní pojištění podle pojistného odvětví zahrnujícího
pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z
oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její
vlastní účet.
Účastník důchodového spoření bude mít výběr z následujících možností:
a) doživotní starobní důchod,
b) doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let ve stejné výši, nebo
c) starobní důchod na dobu 20 let.
U doživotního starobního důchodu pod písmenem a) končí jeho výplata úmrtím
účastníka, naproti tomu při důchodu pod písmenem b) pokračuje výplata ve stejné
výši osobě, kterou účastník určil ve smlouvě o pojištění důchodu (nemusí jít tedy
nutně o stejnou osobu, které náleží pozůstalostní důchod ze základního
důchodového pojištění). Je třeba upozornit, že důchod podle písmene b) bude s
ohledem na následnou výplatu po dobu 3 let po úmrtí účastníka nižší než důchod podle písmene a).
U starobního důchodu na dobu 20 let končí výplata uplynutím 20 let od započetí
výplaty, a to i v situaci, kdy účastník i nadále pobírá starobní důchod ze základního
důchodového pojištění (kde výplata končí vždy jeho úmrtím). Tento fakt je třeba při
rozhodování zvážit, neboť dle aktuálních demografických prognóz se věku o 20 a
více let vyššího než je důchodový věk dožije 50 až 60 % všech osob, které se
důchodového věku dožijí (zmíněné procento je vyšší u žen než u mužů). Na druhou
stranu při úmrtí účastníka před uplynutím 20 let výplaty se nevyčerpané prostředky
stávají předmětem dědictví.
Smlouva o pojištění důchodu, kterou účastník uzavře s pojišťovnou, bude
rovněž podléhat registraci v Centrálním registru smluv. Důchod z důchodového
spoření bude vyplácet pojišťovna, se kterou účastník uzavřel smlouvu o pojištění
důchodu.
Specifickou situací je možnost účastníka spoření, kterému zanikne nárok na
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně dosažením 65 let věku, případně
dosažením důchodového věku, je-li vyšší, vypláceného podle zákona o důchodovém
pojištění, zvolit si starobní důchod z I. pilíře ve výši dosavadního invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně (tedy nekráceného za dobu účasti ve II pilíři). Podmínkou
nároku na takový starobní důchod z I. pilíře bude převedení poměrné části
naspořených prostředků ve II. pilíři (odpovídající 3 % pojistného na důchodové
pojištění z celkových 5 % odváděných do II. pilíře, tj. 60 % z celkové částky) do
základního důchodového pojištění. Penzijní společnost je povinna převést uvedenou
částku na základě výzvy České správy sociálního zabezpečení do státního rozpočtu.
Zbývající část (40 %) může účastník II. pilíře využít standardním způsobem, tj. k
úhradě jednorázového pojistného na pojištění důchodu, tedy k nákupu jednoho
z výše uvedených důchodů u pojišťovny.

Úmrtí účastníka ve spořící době
V případě úmrtí účastníka spoření ve spořící fázi se jím naspořené prostředky stávají předmětem dědictví. Pokud je dědicem fyzická osoba, která je k datu úmrtí
účastníka spoření mladší 18 let, bude její dědický podíl na naspořených prostředcích
účastníka převeden jako jednorázové pojistné na pojistnou smlouvu o sirotčím důchodu, který jí bude vyplácet pojišťovna. Pojistnou smlouvu za nezletilou osobu
uzavře zákonný zástupce nebo opatrovník, pokud do doby skončení dědického řízení
nedosáhne 18 let. To tedy znamená, že nezletilý dědí prostředky účastníka
připadající na jeho dědický podíl formou sirotčího důchodu. Tento sirotčí důchod je
vyplácen po dobu pěti let. Sirotčí důchod z důchodového spoření (ze II. pilíře) nijak neovlivňuje nárok na sirotčí důchod z I. pilíře.
Dědici staršímu 18 let věku, pokud je účasten důchodového spoření, je jeho
dědický podíl na naspořených prostředcích zemřelého převeden na jeho účet u jeho
penzijní společnosti.
Tento dědický podíl nelze vyplatit v hotovosti, ale slouží
k zajištění prostředků na stáří dědice. Zároveň se umožňuje dědici, který je sice
starší 18 let, ale není účastníkem spoření, aby se mohl rozhodnout pro účast na
spoření v průběhu dědického řízení, a to až do jeho vypořádání. Tento postup je
možný ovšem jen v případě, kdy se dědic může rozhodnout pro účast na spoření, tj.
pokud není starší 35 let, případně pokud již marně neuplynula lhůta pro jeho vstup do
II. pilíře a není již poživatelem starobního důchodu.

Pokud zletilý dědic není účasten spoření ani se jím do ukončení dědického řízení nestane, případně nemůže stát, pak v tomto jediném případě se dědický podíl
vyplatí dědici jednorázově v hotovosti.


Jak ovlivní účast ve II. pilíři nároky na důchody z I. pilíře
Účast ve II. pilíři bude mít vliv pouze na výši starobního důchodu ze základního důchodového pojištění, zatímco u ostatních druhů důchodů nebude jejich výše účastí
ve II. pilíři ovlivněna.
To znamená, že invalidní a pozůstalostní důchody budou vypočteny stejně, jako by pojištěnec nebyl účasten II. pilíře. Ke zohlednění účasti ve
II. pilíři dojde u starobního důchodu ze základního důchodového pojištění
prostřednictvím odlišného výpočtu procentní výměry důchodu, a to tak, že procento
za rok pojištění bude za dobu pojištění z titulu výdělečné činnosti při současné účasti
ve II. pilíři stanoveno na úrovni 1,2 (oproti 1,5 u ostatních dob)

 

19.11.2012

Nezapomeňte: Nakoukněte do své smlouvy, zdá-li pak máte zaškrtnutou kolonku VÝSLUHOVÁ PENZE, pokud nemáte ztracíte nárok na výběr 50%naspořených peněz po 15letech od uzavření smlouvy!!!! Pokud spoříte jen 100Kč měsíčně a stát vám přispívá 90Kč, po novém roce, pokud nebudete mít navýšeno na 300Kč měsíčně, nedostanete státní příspěvek 90Kč, vše do 30.11.2012 !!!
A pro ženy: Životní pojištění výrazně zdraží. Do 20.12.2012 je termín!!! Je to potřebná věc, pokud plánujete nějakou budoucí hypotéku atd. Čím jste mladší, tím je pojistka levnější. Když jste ještě zdraví a neberete pravidelně léky, nemáte výluku v pojištění na závažné nemoci!!!
Důležitá upozornění: Nahlédněte do ŽP, pokud máte, jestli jste pojištění na případ smrti ne jen úrazem, ale i NEMOCI!!!! Toto poradci většinou neodškrtli a takových 70%smrti je způsobeno nemoci a ne úrazem!!! A k pojistnému plnění v těchto případech nedochází a neni to proto, že pojišťovny nechtějí vyplácet a hledají důvody....Je spousta možností, jak se případnému neplnění sám pojistit a dokonale, jen to lidí neví a to je opravdu škoda. Zkontrolujte si všechno přátelé.
A pokud se domníváte, že jste v důchodové reformě, protože si platíte penzijní připojištění, mylíte se. Penzijní připojištění patří do 3, tzn.dobrovolného pilíře. Skvělá věc, kterou můžete použít a jít o 5LET DŘÍVE DO PENZE..... Důchodová reforma je něco jiného....
Od jakého dne máte nárok na proplacenou dobu hospitalizace?
Já jsem ji měla až od 8dne a všimla si toho až dnes. Při uzavření smlouvy jsem kdysi požadovala od 1.dne a až do dnes si jen myslela, že to tak mám a ejhle.....dávejte si pozor a každou zaškrtnutou kolonku si nechte vysvětlit!!!!!!!!!!! Každým školením co procházím si říkám, nevědomost neomlouvá!!! Většina finančních poradců totiž hledí na provize a ne na vás. Raději se to sami naučte, otevřete oči i tam , kde dnes ještě mnozí nevidíte, od státu si pak vyberte až 9tisíc měsíčně.........., a pokud nemáte zájem :-( nevadí, přijdete na to časem sami :-), ale mnohdy až tehdy, když už je většinou pozdě anebo v době, kdy se vám něco stane a k pojistnému plnění nedojde, díky vaši kvalitně nastavené uzavřené smlouvě ve prospěch provizí poradce.Nejdřív se vždy s někým poraďte a pak se sami rozhodněte a ještě jednou zvažte, jestli neni lepší se vše naučit, smlouvy si sami uzavřít a nemále provize si nechat,vyplatit sám sobě si. Být tak informován o každé změně, která přijde, být na každou změnu připraven. Být v klidu a vědět, že cokoliv nastane, jsem velmi dobře pojištěn. Krásný den všem :-)

 

 

27.01.2012

Změny v penzijním připojištění - výše státních příspěvků

vlastní úložka    od státu nyní    od státu od roku 2013
100                             50                                    0
200                             90                                    0
300                           120                                 90
400                           140                               110
500                           150                               130
600                           150                               150
700                           150                               170
800                           150                               190
900                           150                               210
1000                         150                               230
A více                        150                                230


1.    Nová výše státních příspěvků se bude týkat i dosavadních smluv. Změní se výše státního příspěvku.  Kdo měsíčně platí jen stokorunu nebo dvěstěkorun, nebude příspěvek žádný.  Ten začne až od platby ve výši 300 korun a bude 90 korun. Kdo bude posílat fondu tisícovku a více, dostane od státu 230 korun. 

2.    Pokud dnes člověk na konci spoření zvolí doživotní penzi, ale třeba už po dvou či třech jejích výplatách zemře, naspořené peníze propadnou fondu. Nově budou peníze z nevyplacených penzí zahrnuty do dědictví.

3.    Do konce roku 2012 budou dnešní smlouvy o penzijním připojištění fungovat podle stávajících podmínek. Pak se zakonzervují v takzvaných transformačních fondech. Samozřejmě dál na ně bude možné posílat peníze, měnit výši příspěvku a dál se z nich budou vyplácet penze.

4.    Nebude možné přestupovat mezi jednotlivými fondy. Penzijní fondy se přemění na penzijní společnosti a budou klientům nabízet tzv.doplňkové penzijní spoření, které bude zcela podle nových podmínek. Přestup z původního transformovaného fondu do nového systému doplňkového penzijního spoření bude možné, ale zpátky už to nepůjde.

5.    Změní se i podmínky penzí, kdy dnes klient po 15letech spoření si může vybrat až polovinu úspor, ovšem pokud si sjednal výluhovou penzi už se ve smlouvách nového typu  tento typ penze (vysluhová) neobjeví.

6.    Dnešní fondy a také ty budoucí fondy transformované, mají zákonem omezeno, jak mohou investovat! Prý člověk v nich nemůže být nikdy ve ztrátě, může se ale stát, že mu fond nepřipíše žádné zhodnocení!!!!!
 

 

12.11.2011

Stavební spoření

Roční zhodnocení až 5,95%

Nabídka platí do 31.12.2011

Nejvyšší úroková sazba z vkladu 3 % ročně

Stavební spoření je specifická forma spoření, u které jsou vklady zhodnoceny úrokem z úspor a navíc mohou být zhodnoceny ještě i státní podporou až do výše 2 000 Kč každý rok.

Wüstenrot stavební spoření je díky nejvyšší úrokové sazbě z vkladu 3 % ročně špičkou na trhu stavebního spoření.

Pevnou úrokovou sazbu z úspor 3 % ročně Wüstenrot stavební spořitelna garantuje po celou dobu trvání smlouvy o stavebním
spoření.

I přes legislativní změny některých podmínek, zůstává Wüstenrot stavební spoření stále jedním z nejvýnosnějších a nejbezpečnějších produktů na trhu.

 

 Zde jsou spořící produkty stavebního spoření, z kterých si můžete vybrat:

·         Wüstenrot Stavební spoření

může uzavřít fyzická i právnická osoba a je vhodné k postupnému spoření, dlouhodobému bezpečnému uložení peněz a čerpání úvěru

·         Wüstenrot Kamarád+

spoření pro děti a mladé do 18 let bez úhrady za uzavření smlouvy

·         Wüstenrot Vychytané spoření

je určeno pro mladé od 18 do 30 let a je spojeno s nabídkou zvýhodněného překlenovacího úvěru

·         Wüstenrot Team

spoření s bonusem až 2 000 Kč

 

Termínovaný vklad

Výhodné a dlouhodobé zhodnocení vašich finančních prostředků s fixní úrokovou mírou po celou dobu uložení.

Úrok až 3,4 %

Nabízíme velmi atraktivní roční úrokovou sazbu až 3,4 %, v rámci českého bankovního trhu.  

0,– Kč poplatky

Zdarma založení a kompletní vedení vkladů. K uzavření smlouvy o Termínovaném vkladu je nutné uzavřít smlouvu o Běžném účtu, který je pro vás také naprosto zdarma a slouží rovněž pro zadávání jednorázových platebních příkazů, samozřejmě včetně Internet banky.

Pohodlí

Ovládání Termínovaného vkladu, jakékoliv změny smlouvy a údajů i předčasný výběr je možný on-line přes vaši Internetovou banku, která je zcela zdarma, nebo telefonicky na zelené lince. Bezpečnost zadávání platebních příkazů je zajištěna SMS klíčem zasílaným na mobilní telefon.

Vyberte si způsob založení Termínovaného vkladu, který vám nejvíce vyhovuje. Smlouvu lze jednoduše založit on-line, telefonicky, osobně u finančního poradce.

Variabilita

Vyberte si z několika variant Termínovaných vkladů tu, která je pro vás nejvýhodnější a nejlépe vyhovuje vaší finanční situaci.

 

Výhody

Úrok až

Detail produktu

Jednorázový termínovaný vklad ProZisk

Nejvýhodnější úroková sazba – své dočasně volné finanční prostředky nepotřebujete déle jak 1 rok, nejdelší doba uložení je 5 let.

3,4 %***

Další informace

Jednorázový termínovaný vklad

Výhodnější úroková sazba s možností předčasného výběru – své dočasně volné finanční prostředky nepotřebujete déle jak 1 rok, nejdelší doba uložení je 5 let.

3,3 %***

Další informace

Revolvingový termínovaný vklad

Výhodné zhodnocení vašich finančních prostředků při automatickém obnovování ve vámi zvolených intervalech.

2 %**

Další informace

Termínovaný vklad "Rentier"

Žijte z úroků při nejvyšší možné sazbě! Pravidelně vám bude vyplacen úrok a vklad zůstává stejný pro další dlouhodobé zhodnocení.

2,5 %*

Další informace

Individuální termínovaný vklad

Domluvte si svou VIP úrokovou sazbu v částkách nad 5 mil. Kč!

dle dohody

 

*platí pro 3 letý vklad    **platí pro 12 měs.revolving    ***platí pro 5letý vklad

Můžete založit neomezené množství Termínovaných vkladů, které lze pojmenovat (například „Na dovolenou“).

Jistota

Vaše finanční prostředky z vkladového účtu jsou u nás bezpečně uloženy, protože vklad je ze zákona pojištěn.

 

01.11.2011                                                                                                                                                   

Konsolidace je úvěr

3.výhody, proč nejít do konsolidace půjček!

Konsolidace je úvěr určený ke sloučení úvěrů, kreditních karet a kontokorentů poskytnutých různými finančními institucemi.

Mnoho institucí právě tuto službu nabízí klientům, kteří chtějí snížit měsíční výdaje, aniž si někteří uvědomí, že sice měsíční splátky všech půjček se sice sloučí do jedné, ale úroky se jim opět navýší a ty budou splácet i další roky! A to si právě Ti lidé mnohdy ani v tom okamžiku neuvědomí. Vidí jen tu výhodu, sloučení půjček do jedné jediné. A přitom kdyby si je splatili, tak, jak stojí ve smlouvě: 1. jednotlivé půjčky by dříve splatili 2.úroky by se jim znova nenavýšili 3.a tím, že se cítí v tísni, další úvěry by už nenabrali.

Tady jsou 3.výhody, proč nejít do konsolidace půjček!

Takže se dá říct, že konsolidace je úvěr pro ty, kteří na to mají a nebo pro ty, kteří musí nutně snížit měsíční splátku svých aktivních úvěru, a to sloučením do jedné jediné. Takoví,ale zaručeně jen co takhle učiní, brzy si naberou půjčku další…..a proč? Většinou je to v jejich myšlení, teď na to mám…a proč? Protože najednou necítí žáden finanční nátlak, na chvíli mají prostě ve svém finančním rozpočtu zas o trošku víc…..

   

Wüstenrot

 Stavební spoření - Státní podpora

 Informace pro klienty

 

Ústavní soud ČR dnes pro nepřípustnou retroaktivitu zrušil mimořádnou 50% srážkovou daň ze státní podpory, na kterou účastníkům stavebního spoření vznikl nárok v roce 2010 a která jim byla připsána v roce 2011.

 

Stavební spořitelna Wüstenrot připsala státní podporu za rok 2010 ve výši 50 % vzniklého nároku na účty klientů ke dni 20. 4. 2010.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 21640
Měsíc: 364
Den: 11